Leasing motorových vozidiel, technológii, strojov a zariadení

Lízing (ang. leasing) je proces, pri ktorom môže právnická alebo fyzická osoba získať určitý dlhodobý majetok, za ktorý musí zaplatiť celú sériu zmluvných, pravidelných, daňovo uznateľných platieb. Nájomca je príjemca služby alebo majetku na základe nájomnej zmluvy a prenajímateľ je vlastníkom majetku. Vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom, sa nazýva prenájom, a môže byť na dobu určitú alebo neurčitú tzv. doba lízingu.

Lízing je formou podnikania, ktorého podstatou je prenájom výrobkov a výrobných prostriedkov na určité obdobie.

Za normálnych okolností môže nájomca so svojím majetkom slobodne robiť to, čo chce, vrátane zničenia alebo odovzdania majetku do nájmu v zmysle platnej zmluvy.

Podobné zásady platia pre nehnuteľný majetok, ako aj pre hnuteľný majetok, aj keď terminológia môže byť odlišná.

Doba nájmu môže byť pevná, pravidelná alebo môže byť stanovená ako neurčitá.

Ak je na určité časové obdobie, končí automaticky a bez oznámenia musí byť poskytnutá, v prípade neexistencie právnej požiadavky.

Pevná dĺžka môže byť podmienená, v takom prípade trvá do niektorej špecifikovanej udalosti, ako je napríklad smrť určitého jedinca.

Pravidelný nájom je ten, ktorý sa obnovuje automaticky, obvykle raz za mesiac alebo týždeň.