Poistenie majetku občanov

Poistenie budov sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Poistiť možno objekt vo vašom vlastníctve alebo správe, tiež ak podnikáte v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady ste v nich vykonali stavebné úpravy.

Základné riziká ktoré poistenie kryje:

  • požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla
  • škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení
  • krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus
  • víchrica a krupobitie, povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavínu a ťarchu snehu, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov, rozbitie skla

 

Odporúčame poistenie majetku na poistnú sumu zodpovedajúcu novej hodnote, ktorá vám umožní obnoviť poškodené predmety poistenia bez zohľadnenia stavu ich opotrebenia a dovolí vám tak pokračovať v podnikateľskej činnosti bez dodatočných výdavkov.