Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu sa dotýka škôd spôsobených tretím osobám a tým chráni samotnú spoločnosť, ktorá ho má dojednané. V prípade vznesenia nároku treťou osobou poskytne finančné zdroje na odškodnenie poškodenej osoby, naopak bez tohto poistenia by spoločnosť bola nútená vyplatiť náhradu škody z vlastných finančných zdrojov.

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je Vaša spoločnosť právne zodpovedná.

Poistením zodpovednosti za škodu sú kryté:

  • škody na zdraví a živote
  • škody na veci
  • následné majetkové ujmy vrátane ušlého zisku

 

Súčasťou poistenia je aj náhrada nákladov na právnu obhajobu a náklady súdneho konania.