Poistenie konateľov spoločnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a konateľa spoločnosti. Pokiaľ sa manažér – člen predstavenstva, dozornej rady alebo konateľ dopustí porušenia povinností, ručí celým svojím majetkom ako voči spoločnosti tak aj voči jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám, na rozdiel od pracovno-právnej legislatívy, ktorá určuje maximálnu hranicu ručenia zamestnanca voči zamestnávateľovi. Akcionár, spoločník,no predovšetkým samotná spoločnosť majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti.

Typy spoločností, ktoré je možné poistiť:

  • akciová spoločnosť
  • spoločnosť s ručením obmedzeným
  • družstvo
  • štátny podnik
  • neziskové organizácie

 

Poistenie sa vzťahuje na všetkých súčasných, budúcich, ale aj na minulých členov orgánov spoločnosti (predstavenstvo, dozorná rada, atď.. Člena orgánu nezbavuje odchod z funkcie jeho zodpovednosti. Veľmi často vzniká nárok práve v období výmeny manažérov, predovšetkým voči odchádzajúcim členom orgánov.