Poistenie prerušenia prevádzky

Poistenie je určené na pokrytie finančných strát v prevádzke, ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu vašej podnikateľskej činnosti po poistnej udalosti na poistenom majetku. Finančné straty v tomto prípade vznikajú, ak nie je možné vykonávať podnikateľskú činnosť a tvoriť zisk. Avšak napriek tomu je nutné uhrádzať fixné náklady, aby bolo možné opätovne obnoviť prevádzku v pôvodnom rozsahu.

 

Poistené je:

  • ušlý zisk, t. j. zisk z predaja tovaru, zásob, zisk z poskytovaných služieb, ktorý by ste dosiahli počas doby trvania prerušenia prevádzky, ak by k prerušeniu prevádzky nedošlo
  • fixné náklady, ktoré by ste vynakladali aj počas prerušenia prevádzky (napr. platby za energie, nájomné, mzdy zamestnancov)

 

Základnou podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia z poistenia majetkového prerušenia prevádzky je povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie za vecnú škodu poistenú majetkovým poistením. Práve preto je tento druh poistenia možné dojednať iba spolu s poistením budov alebo hnuteľných vecí.