Poistenie zodpovednosti medzinárodného a vnútroštátneho cestného dopravcu

Uvedený produkt ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku, náhodného poškodenia, zničenia a straty tovaru počas prepravy alebo pred rizikami vyplývajúcimi zo zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte tretím osobám

Poistenie je určené pre všetkých, ktorí podnikajú v cestnej nákladnej doprave ako „dopravcovia“. To znamená, že svojimi nákladnými dopravnými prostriedkami prepravujú tovar, ktorý im bol zverený za účelom prepravy. Aj keď prepravovaný tovar nie je majetkom dopravcu, je v jeho záujme, aby bol k príjemcovi tovaru dopravený nepoškodený. V zmysle zákona dopravca nesie zodpovednosť za jeho poškodenie, zničenie a stratu už okamihom prevzatia od odosielateľa.

 

Dopravca zodpovedáte za:

Pokiaľ podnikáte v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, mieru vašej zodpovednosti za škodu určuje medzinárodný Dohovor CMR. V zmysle tohto dohovoru zodpovedáte za poškodenie, zničenie alebo stratu prepravovaného tovaru a ste povinný odškodniť príjemcu prepravovaného tovaru za každý kilogram zničeného alebo poškodeného tovaru sumou 8,33 SDR.

 

Pokiaľ podnikáte vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave, mieru vašej zodpovednosti určuje Obchodný zákonník. Rovnako, ako v medzinárodnej preprave, zodpovedáte za poškodenie, zničenie alebo stratu prepravovaného tovaru od jeho prevzatia až do vydania príjemcovi. Na rozdiel od medzinárodného cestného nákladného dopravcu však nezodpovedáte za škodu na tovare len do limitu 8,33 SDR za kilogram tovaru, ale ste povinný nahradiť cenu, ktorú mal tovar v čase, ked Vám bol odovzdaný ako dopravcovi.

 

Závažnosť zodpovednosti dopravcu za škodu na prepravovanej zásielke vyplýva aj zo skutočnosti, že zákon č.168/1996 Z.z. o cestnej doprave ukladá dopravcovi v § 4, ods. 1, písm. f) povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odosielateľom a príjemcom veci.

 

Poistenie zodpovednosti dopravcu je určené vnútroštátnym cestným dopravcom a medzinárodným cestným dopravcom.