Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vás chráni v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce.

Poistenie si môžete dojednať aj na škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa, za ktorú poistený zodpovedá.

Poistenie si môžete dojednať aj na škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa, za ktorú poistený zodpovedá.

Poistenie si môže uzavrieť zamestnanec a platí na celom území SR.

Skupinové poistenie môže uzatvoriť zamestnávateľ v prospech svojich zamestnancov.

 

K tomuto poisteniu si môžete uzatvoriť pripoistenia na:

  • Chybne vykonanú prácu, chybne vykonanú službu
  • Škodu na dopravovaných veciach,

 

Územnú platnosť poistenia si môžete rozšíriť na celý svet.

 

Poistná suma by mala zodpovedať výške škody, ktorú maximálne môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca na úhradu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (Zákonník práce.) , t. j. mala by zodpovedať štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca.