Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľností

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vlastníctvom alebo nájmom nehnuteľnosti:

  • na zdraví a živote
  • na majetku a na veci
  • inú majetkovú škodu súvisiacu s vyššie uvedenou škodou

 

Toto poistenie je možné uzavrieť pre občanov, fyzické i právnické osoby aj pre nájomcov na základe zmluvy o nájme.