Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Poistenie určené pre výrobcov, dovozcov, vývozcom a predajcov spotrebiteľských výrobkov.

Podľa poslednej slovenskej právnej úpravy, ak výrobok, ktorý vyrábate, predávate alebo dovážate, spôsobí spotrebiteľovi skrytou vadou škodu na zdraví alebo na majetku, automaticky sa stávate za škodu zodpovedným. Vymáhanie škody sa pre poškodeného stalo oveľa jednoduchším, čo pre vašu spoločnosť dramaticky zhoršuje dôsledky podobnej udalosti.

Zvlášť vysokému riziku ste vystavení, ak vyvážate výrobky na trhy krajín EÚ. Prísna ochrana spotrebiteľa znamená, že náhrada škody môže predstavovať desiatky až stovky miliónov €.

 

Výhody poistenia:

  • budete chránení proti miliónovým stratám za neporovnateľne nižšiu investíciu do poistenia,
  • udržíte si finančnú stabilitu aj v prípade, ak budú od vás vymáhané rozsiahle náhrady škôd
  • získate vyššiu ochranu vášho podnikania,
  • odberatelia uprednostnia vaše výrobky pred konkurenciou,
  • nadobudnete väcšiu istotu pri vývoze do vyspelých krajín.