Poistenie zodpovednosti za škodu spôsovenú pri projektovej činnosti

Uvedené poistenie je určené pre autorizovaných a odborne spôsobilých projektantov (architektov alebo inžinierov).

 

Poisťovňa za vás v prípade poistnej udalosti spôsobenej chybou projektu nahradí škody:

  • na zdraví alebo živote,
  • poškodením alebo zničením veci,
  • inú majetkovú škodu súvisiacu s vyššie uvedenými škodami.

 

Výhody tohoto poistenia:

  • získate väčšiu istotu v podnikaní bez obáv z následkov možných škôd,
  • máte záruku, že škodu zaplatí za vás poisťovňa,
  • môžete si zabezpečiť zvýhodnené pripoistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám,
  • máte možnosť rozšíriť územnú platnosť poistenia udalosti vzniknuté aj na území Európy.