Poistenie zodpovednosti zasielateľa

Poistenie je určené pre právnické osoby , ktoré vykonávajú zasielateľskú činnosť, t.j. vo vlastnom mene a na účet príkazcu za odplatu obstarávajú prepravu tovaru z určitého miesta do určitého iného miesta.

Poistenie zodpovednosti zasielateľa slúži na úhradu škôd náhodne spôsobených pri výkone činnosti zasielateľa, za ktoré zodpovedá zasielateľ podľa zasielateľských podmienok a príslušných zákonných ustanovení.