Poistenie zvnútroštátnej prepravy zásielok

Poistenie je určené spoločnostiam, ktoré si svoje zásielky prepravujú vlastným motorovým vozidlom alebo si ich nechávajú prepraviť do zahraničia a zo zahraničia.

 

Predmetom poistenia je:

 • tovar, ktorý je prepravovaný všetkými druhmi dopravných prostriedkov do a z celého sveta (cestná, železničná, letecká, námorná, riečna a kombinovaná preprava)
 • pod tovarom sa rozumie akýkoľvek predmet, ku ktorému môže poistený preukázať vlastnícky vzťah

 

Rozsah poistenia:

 • poistenie proti všetkým rizikám (all risk) poistenie – vzťahuje sa na poškodenie, zničenie, stratu, odcudzenie a lúpež zásielky,
 • poistenie s obmedzeným poistným krytím – vzťahuje sa na poškodenie, zničenie alebo stratu zásielky spôsobenú:
  • živelnou udalosťou
  • nehodou dopravného prostriedku

 

Výhody uvedeného poistenia prepravy zásielok sú

 • dopravca a zasielateľ nezodpovedajú za všetky riziká, ktoré zásielke hrozia, napr. dopravca nezodpovedá za poškodenie, zničenie tovaru v dôsledku živelnej udalosti a v dôsledku okolností, ktoré dopravca nemohol odvrátiť. Bez poistenia prepravy zásielok sa môže stať, že vzniknutá škoda na zásielke nebude majiteľovi nahradená.
 • zodpovednosť dopravcu a zasielateľa je obmedzená do výšky, ktorá často pokryje len zlomok hodnoty tovaru, poistenie prepravy zásielok kryje škody v plnej výške hodnoty tovaru
 • tovar je chránený nepretržite v priebehu celej prepravy, od miesta odoslania do miesta určenia, i počas jeho prekladania a skladovania