Stavebno-montážne poistenie

Stavebné poistenie v sebe spája výhody poistenia majetku a poistenie
technických rizík, pretože sa dojednáva na princípe all risk, teda poistenie proti všetkým rizikám, ktoré nie sú v zmluve vyslovene vylúčené. Navyše je možné poistiť si aj zodpovednosť za škodu voči tretím osobám.

 

Poistenie je určené pre:

 • stavebníka, developera
 • investora, majiteľa
 • hlavného dodávateľa a ostatných subdodávateľov

 

Poistené sú:

 • budované dielo , či už sa jedná o výstavbu novej alebo rekonštrukciu
  už existujúcej stavby; poistenie sa v tomto prípade vzťahuje na na všetky
  práce súvisiace s prípravou a realizáciou diela, ako aj na použitý či
  skladový materiál
 • stavebné stroje
 • zariadenie staveniska (napr. sklady stavebného materiálu, energetické
  zdroje, garáže a iné)
 • existujúce stavby a konštrukcie, na ktorých sa vykonávajú stavebné
  práce alebo ktoré sa nachádzajú v okolí miesta poistenia

 

Pripoistiť si môžte:

 • krytie chýb projektu, materiálu a práce
 • vypratávacie náklady vrátane nákladov na demoláciu, vypratanie a
  odvoz sutín
 • mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas a expresné príplatky
 • cestovné náklady technikov a expertov v prípade vzniku poistnej
  udalosti
 • skúšobnú prevádzku a záručnú dobu

 

Stavebné poistenie sa vzťahuje aj na poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré poskytuje poistné krytie pri škodách vzniknutých:

 • uskutočňovaním stavebných prác a ich zmien
 • pri prípravných prácach k realizácii stavby
 • pri remeselných stavebných činnostiach