Životné a úrazové poistenie

Investičné životné poistenie sa flexibilne prispôsobí vašim potrebám ako pri výbere poistenia a dodatočného pripoistenia, tak aj pri investovaní vašich prostriedkov.

Možnosti pripoistenia:

 • Pre prípad smrti (následkom úrazu alebo choroby) alebo dožitia
  • V prípade smrti je vyplatená poistná suma alebo hodnota investície (vyššia čiastka)
  • V prípade dožitia sa konca poistenia je vyplatená hodnota investície
 • Pre prípad úrazu
  • Smrť následkom úrazu
  • Trvalé poškodenie následkom úrazu
  • Denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu
 • Pre prípad úrazu a ochorenía
  • Denná dávka pri pobyte v nemocnici
  • Denná dávka potrebná pre prípad pracovnej neschopnosti
 • Pre prípad invalidity
  • Ročná dávka pre prípad invalidity
  • Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
 • Pre prípad kritických ochorení
  • Rakovina , Infarkt myokardu
  • Operácia koronárnych tepien (bypass) , Operácia koronárnych tepien (bypass) , Náhrada srdcovej chlopne , Zlyhanie obličiek (konečné štádium ochorení obličiek) , Mozgová príhoda , Slepota (strata zraku) , Transplantácia životne dôležitých orgánov a atď.

 

Investičné životné poistenie:
Investičné životné poistenie predstavuje kombináciu klasického životného poistenia pre prípad smrti a sporenia prostredníctvom investícii do podielových fondov. Tým ste poistený a súčasne máte možnosť investovať do finančných fondov, pričom sa sám rozhodnete o riziku a výnose svojich finančných prostriedkov.

Výhody poistenia:

 • klient má možnosť vybrať si fond s jemu vyhovujúcou kombináciou rizika a zisku
 • popri investovaní, je súčasne i poistený
 • možnosť širokej škály pripoistení
 • investičnú stratégiu je možné meniť počas trvania poistenia

 

Možné pripoistenia:

 • Pripoistenie kritických chorôb
 • Pripoistenie úrazu a choroby
 • Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade priznania invalidity

 

Úrazové poistenie
Každý z nás je aj pri najväčšej opatrnosti vystavený riziku úrazu. Zodpovednosť za seba a svojich blízkych vám určite nedovoľuje spoliehať sa len na šťastné náhody.

Riziká ktoré si možno poistiť

 • trvalé následky úrazu
 • smrť v dôsledku úrazu
 • denné odškodné počas doby hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • trvalé následky s bolestným

Podstatou poistenia je poskytnutie poistnej ochrany poistenému v prípade úrazu počas trvania poistenia a vyplatenie 100 % poistnej sumy pozostalým v prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu